top of page
Investerums vd och ägare
Kort om Investerum

Kort om Investerum

Den koncern som idag är Investerum grundades redan år 1995. Företaget Investerum AB, vars webbplats du nu besöker, är verksamt som värdepappersförvaltare sedan år 2007. Modellportföljen är vårt äldsta – och kanske än idag vårt populäraste – erbjudande, något vi är mycket stolta över!

Investerums verksamhet syftar till att skapa en bättre värld genom sundare investeringar. Vår förvaltning sker uteslutande enligt principerna för value investing, där långsiktighet och hållbarhet utgör fundamentala element.

 

Inom ramen för vår uppskattade rådgivning kan vi även erbjuda dig vår syn på hur du bäst når dina mål med investeringarna. Det innebär normalt att vi lägger mer tid på att identifiera och förstå vad du faktiskt strävar efter än vad många av våra branschkollegor väljer att göra. För oss känns det självklart att inte ge dig råd innan vi säkerställt att vi förstår dina specifika behov och önskemål.

(Illustrationen i Investerums logotyp. Det återger en flera hundra år gammal internationell symbol för välstånd. Här avses inte enbart monetärt välstånd utan även välstånd i form av lycka och hälsa.)

Styrelse Investerum AB

Krister Huth, ordförande
Investerum Krister Huth

Krister Huth är en av Investerum-gruppens grundare. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 20 års erfarenhet från försäkrings- och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete.

 

Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och är SwedSec-licensierad.

 

Övriga styrelseuppdrag omfattar bland annat Investerum Holding AB. Krister verkar även som Senior Advisor till ledningen.

Sten Olofsson, oberoende ledamot
Sten Olofsson

Sten har en bakgrund som revisor. Hans revisorsuppdrag har omfattat såväl finansiella bolag (försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag), som noterade bolag, statligt ägda företag och familjeföretag.

 

Genom sitt arbete med finansiella och börsnoterade bolag är Sten väl insatt i IFRS/LAS regelverk och övriga frågor avseende den finansiella rapporteringen.

 

Några exempel på bolag som Sten haft uppdrag i som revisor: Carnegie Asset Management Sverige AB, Naventi Fonder AB, Sparbanken Gotland och Länsförsäkringar.

Margareta Lindahl Gelin har flerårig erfarenhet från bank- och finansbranschen. Hon är i dag Chief Risk Officer hos Lowell och ledamot för Northmill Bank AB samt ordförande i Risk & Revisionskommittén

Margareta har en tidigare karriär hos bland andra Landshypotek Bank AB, Transcendent Group Sverige AB och Finansinspektionen.

Margareta Lindahl Gelin
Margareta Lindahl Gelin, oberoende ledamot
Gunnar Åkerman, suppleant
Investerum vd Gunnar Åkerman

Gunnar har över 20 års erfarenhet från bank, försäkring och private banking. Han var tidigare verksam inom Carnegie Investment Bank som ansvarig för Carnegie Pension & Försäkring.

 

Innan dess arbetade Gunnar inom HQ-koncernen där han var med och startade HQ Pension och byggde upp och satte grunden för det som idag är United Securities.

 

Samtidigt var han även ansvarig för Finansiell planering på HQ Bank. Gunnar innehar både SwedSec- och InsureSec-licens.

Styrelse
Styrelse Investerum

Investeringskommitté

Joakim Huth
Joakim Huth, ordförande

Joakim har över 31 års erfarenhet inom finansbranschen. Han är diplomerad investeringsrådgivare och innehar SwedSec-licens. Sedan 1995 har han varit med och grundat och drivit företagsgruppen som senare utvecklades till Investerum-koncernen. För närvarande är han styrelseordförande i Investerum Holding AB och leder även Investerums investeringskommitté. Under åren har Joakim också suttit i ett tiotal styrelser, både i Sverige och internationellt. Dessutom var han medlem i Danske Capitals Advisory Board mellan 2005 och 2019.

Lars Evander
Lars Evander, ledamot

Lars Evander har 40-årig erfarenhet från internationell bank- och finansverksamhet, först under mer än 20 år inom Handelsbanken, där han startade bankens verksamhet i England och slutade som ansvarig för Handelsbankgruppens investment banking och kapitalförvaltning. De senaste 20 åren har Lars haft en lång rad uppdrag som styrelseledamot och rådgivare såväl i Sverige som i England, inom finans-, hälsovård- och IT-sektorerna bland företag som Posten/Postgirot, Stadshypotek, Nuffield Health, ABB Treasury, Industrifonden m.m. Lars är bosatt i London där han även är verksam inom privatinvesteringar.  

Max Heger
Max Heger, ledamot

Max har över 15 års erfarenhet av arbete i finansbranschen. Dels från bank- och fondbolag men även som entreprenör där han i uppstarts- och etableringsfasen arbetade som CFO för såväl GodEl som den mobila betaltjänstkoncernen iZettle (numera Zettle). Utöver att ha jobbat på investmentbanken SEB Enskilda Securities och den noterade svenska industrikoncernen Sapa har Max även varit med och grundat, och som vd ansvarat för fondbolaget GodFond. Max är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar med investeringar och kapitalförvaltning.

Investeringskommitté
Investerum fondförvaltare Roland Dahlman
Roland Dahlman, kapitalförvaltare

Roland Dahlman är kapitalförvaltare med över 20 års erfarenhet från både derivat- och aktiemarknaden samt den internationella finansmarknaden. Han har tidigare varit anställd på Erik Penser Bankaktiebolag där han bland annat arbetade med institutionellt mäkleri. Roland innehar SwedSec-licens.

Robert Tingvall
Robert Tingvall, ledamot

Robert har mer än 20 års erfarenhet av finansmarknaden och har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har djup och bred kunskap om bolag genom sin erfarenhet av att ha arbetat med aktiemäkleri, privata investeringar och som aktiehandlare inom hedgefondindustrin. Idag är han anställd på Investerum som investeringsrådgivare och förvaltare/analytiker. Robert innehar SwedSec-licens.

Kontrollfunktioner

Revisor: Christian Elmgren

christian.elmgren@se.gt.com
08-407 77 59
Grant Thornton
Box 7623
103 94 Stockholm
www.grantthornton.se

Internrevisor: Olof Arwinge

Kontakt

KPMG
Vasagatan 16
101 27 STOCKHOLM


+46 8 723 91 00
info@kpmg.se
www.kpmg.se

Ansvarig för regelefterlevnad: Åsa Holmius

Kontakt

Apriori Advokatbyrå

Nybrogatan 7

114 34 Stockholm

 

+46 76 345 32 81

asa@apriorilaw.se

www.apriorilaw.se

Riskansvarig: Anna Svedin

Kontakt

Advisense

 

+46 76 649 11 54

info@advisense.com

Custody/förvaringsinstitut: SEB

+46 771 62 10 00

www.seb.se

Custody/förvaringsinstitut: DNB

+46 8 473 41 00 

www.dnb.se

Depåhantering: ISEC

+46 8 509 31 300

www.isec.com

Kontrollfunktioner

Juridisk information

Priser och förköpsinformation
Regelefterlevnad
Mifid

EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden syftar till att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna. Reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse.​​


Läs mer på Finansinspektionens webbplats.

Policydokument
Handelsplatser
Marknadssonderingar

Investerum mottar marknadssonderingar i enlighet med reglerna om marknadsmissbruk i MAR.


Marknadssonderingar syftar till att kommunicera information, innan offentliggörande av en transaktion, för att utröna om eventuellt intresse hos potentiella investerare finns. Marknadssonderingar kan utgöra information som kan anses vara insiderinformation eller annan ej offentliggjord information.


Kontaktperson för marknadssondering:
Roland Dahlman
dahlman@investerum.se

 

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Din integritet är mycket viktig för oss. Investerums Dataskyddspolicy redogör för Investerums insamling, användning, lagring, delning, utlämnande och skydd av personuppgifter som avser nuvarande, blivande och tidigare kunder hos Investerum. Läs mer om Investerums behandling av personuppgifter i vår Dataskyddspolicy.

För mer information om hur du ska gå till väga för att få ett registerutdrag eller om du har andra GDPR-förfrågningar kan du läsa mer här www.investerum.se/gdpr

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. Läs vidare i Investerums Cookie-policy.

Uppdatering av kunduppgifter (KYC)

Investerum har en juridisk skyldighet att känna och identifiera sina kunder.  Informationen ska hållas uppdaterad under hela kundrelationen.

Juridisk information
GDPR

Finansiell information

Årsredovisningar
Kapitaltäckning

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering i Investerum AB och Investerum Holding AB i enlighet med värdepappersförordningen (EU) nr 2019/2033 och värdepappersdirektivet (EU) 2019/2034, artiklarna 46–53. 

 

Uppgifter per 2023-12-31

Finansiell information

Uppförandekod

De senaste åren har kraven på den finansiella branschen ökat och förändrats. Kraven på öppenhet och tydlighet har blivit mer omfattande. Vi välkomnar den utvecklingen.

 

Vi förvaltar andras pengar och då måste det finnas ett tydligt regelverk för hur vi som värdepappersbolag ska uppträda och verka. Våra kunder anförtror oss sina pengar och de måste kunna lita på att vi förvaltar det förtroendet på ett korrekt sätt.

Uppförandekod

Hållbarhet

Vi som jobbar på Investerum menar att ekonomisk tillväxt och hållbarhet går hand i hand. Vår målsättning är att investera i välskötta och lönsamma bolag som präglas av sund ägarstyrning tillsammans med socialt och miljömässigt ansvarstagande. 

 

De hållbarhetsfaktorer som ligger i vårt huvudfokus är miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 

 

Våra rådgivare är utbildade i dessa frågor och det ingår i vår investeringsbeslutsprocess att identifiera och analysera eventuella hållbarhetsrisker. Vi är också måna om att informera dig som kund om vad hållbara investeringar och hållbarhetsrisker innebär.

 

Investerum har en antagit en hållbarhetspolicy i vilken beskrivs närmare hur hållbarhetsrisker integreras i vår investeringsbeslutsprocess och i vår rådgivning. 

Information om hållbarhet

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet på Investerum

Sustainability Policy

Se vidare vår hållbarhetsrelaterade information för ytterligare information om vilka olika hållbarhetsnivåer vi erbjuder i våra fonder och portföljer.

Hållbarhetscertifiering

Vår personal och våra rådgivare är certifierade inom hållbarhet i finansbranschen – en certifiering som kräver kännedom och medvetenhet om de aktiviteter som krävs för att uppnå en omställning till en hållbar framtid.

 

Certifieringen täcker följande områden:

 

 • Introduktion till hållbarhet

 • Internationella initiativ

 • Europeiska initiativ och regelverk

 • Taxonomiförordningen

 • Disclosureförordningen

 • Regler om rådgivning och produktstyrning

 • Produkter och tjänster

Vi följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Investerum följer UN PRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Kärnan i dessa principer är att beakta ansvarsfulla och etiska riktlinjer vid placeringsbeslut, att arbeta för förändringar genom aktivt ägarskap och att uppmuntra till rapportering om etiska aspekter i affärsverksamheten. 

Förutom att driva på utvecklingen inom ESG (Environmental, Social and Governance) bidrar UN PRI även till att öka kontaktytan och kunskapsutbytet i dessa frågor mellan ansvarsfulla investerare världen över.

 

Genom att godkänna UN PRI:s principer förbinder vi oss att integrera de sex principerna i vår verksamhet och löpande rapportera resultatet av detta arbete. Genom detta kan vi även uppmuntra andra investerare att förbättra sig på dessa områden.

 

Så här lyder principerna:

 

 1. Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

 2. Föra en aktiv ägarpolitik och införliva ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.

 3. Eftersträva att de bolag vi investerar i ger en öppen och tillräcklig information om ESG-frågor i sin verksamhet.

 4. Verka för att principerna accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.

 5. Samarbeta med andra aktörer inom branschen för att implementeringen av principerna effektiviseras.

 6. På årsbasis rapportera om hur principernas implementeringsarbete fortskrider.

Medlem i SWESIF

Investerum är medlem i SWESIF (Sweden’s Sustainable Investment Forum), ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. 

 

SWESIF har tagit fram den så kallade Hållbarhetsprofilen, ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning gällande integrering av ansvarsfulla investeringar.

Investerum är medlem i SWESIF
FN:s globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. 

 

Vi beaktar de 17 globala målen i vårt hållbarhetsarbete och utgår från dem när vi analyserar och fattar beslut om investeringsobjekt.

Investerum följer PRI
Hållbarhet

Sponsorskap

Vi tror på att hjälpa till i samhället där vi verkar. Vi prioriterar huvudsakligen idrottsklubbar med uttalad ungdomsverksamhet. Följande organisationer erhåller idag ett sponsorskap från Investerum:

 • Lidingö Vikings Hockey

 • Lidingö Tennisklubb (LTK)

Sponsorskap

Klagomål

Vänd dig till oss i första hand

Om du som kund inte är nöjd med våra tjänster och produkter ska du i första hand vända dig till din investeringsrådgivare eller försäkringsförmedlare. Ibland kan klagomål uppstå vid misstag i hanteringen vilket vi givetvis vill försöka lösa på bästa sätt. Om du fortfarande är missnöjd efter kontakt med din rådgivare eller försäkringsförmedlare kan du kontakta klagomålsansvarig person.

 

Skriftliga klagomål ska framföras till:

 

Investerum AB

Klagomålsansvarig

Karlavägen 108, 14 tr

115 26 Stockholm

 

För mer information, se Klagomålshantering.

Om du fortfarande är missnöjd

Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser:

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden (arn.se)

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Oberoende fakta och vägledning för dig som konsument (konsumenternas.se)

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Oberoende fakta och vägledning för dig som konsument (konsumenternas.se)

 

Konsumentverket (Hallå konsument)

Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

 

Allmän domstol

Sveriges Domstolar

Klagomål
Investerarskydd

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Du blir informerad av Riksgälden och konkursförvaltaren om möjligheten till ersättning. Men du måste själv framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden inom ett år från dagen för konkursbeslutet. Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som institut hanterar när det utför så kallade investeringstjänster åt kunder. Med investeringstjänst menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av värdepapper såsom aktier, obligationer eller derivatinstrument.

Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från institutets tillgångar får du normalt ut dem vid en konkurs. Om institutet trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet.

 

Investerarskyddet gäller för alla kunder, såväl privatpersoner (inklusive omyndiga) som företag och andra juridiska personer (till exempel dödsbon). Institut som själva tillhör investerarskyddet kan dock inte få ersättning. Din ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepappren hade vid konkurstillfället. Investerarskyddet kompenserar inte eventuella värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. Skyddet infördes i Sverige 1999 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande system finns i övriga EU-länder. Investerarskydd finns också i flera länder utanför EU. De institut som är anslutna till investerarskyddet betalar en avgift till Riksgälden.

 

Investerum AB använder bland annat Den Norske Bank ASA filial Sverige (”DNB”) som depåbank för sina kunders tillgångar. DNB godkändes av Finansinspektionen som depåbank 2010. DNB har en mycket stark kreditrating och ägs till stor del av norska staten. Nivån på DNBs investerarskydd är i enlighet med gällande lagstiftning för svenska filialer till en utländska bank och uppgår till NOK 200 000 per kund, vilket i detta fall räknas som Investerum AB och inte dess slutkunder. I händelse av DNBs konkurs så är Investerum ABs kunders tillgångar skilda från både DNBs och Investerums tillgångar. DNB har även mycket säkra system och ansvarsförsäkringar för att hantera och minimera risker för förlust av värdepapper p.g.a. att banken utsätts för brottsliga åtgärder.

 

 

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Instituten som är anslutna till insättningsgarantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto.

 

Garantin träder i kraft om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Ersättningsbeloppet i kronor gäller för insättare i Sverige.

 

Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Den infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga EU-länder. Insättningsgaranti finns också i flera länder utanför EU. Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten. Insättningsgarantifondens värde uppgick till 28,3 miljarder kronor per 31 december 2012.

 

Läs mer hos riksgälden (extern länk som öppnas i nytt fönster).

Förmånsrätt (svensk kapitalförsäkring, privatpension och tjänstepension)
 • Den som har tecknat en försäkring i ett svenskt försäkringsbolag via Investerum får enligt förmånsrättslagen automatiskt en förmånsrätt som gäller om utmätning eller konkurs skulle ske hos det svenska försäkringsbolaget.

 • Försäkringstagare har ett skydd, vid utmätning eller konkurs hos försäkringsbolaget som ofta är avsevärt mer fördelaktigt än vad den beloppsbegränsade insättningsgarantin, respektive investerarskyddet kan erbjuda.

 • Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad så som insättningsgarantin och investerarskyddet är.

 • Förmånsrätten omfattar de tillgångar som antecknats i ett så kallad skuldtäckningsregister. Försäkringsbolaget är skyldig att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar de skyldigheter som kan förväntas uppkomma enligt försäkringsavtal som försäkringsbolaget ingått.

 • Vid konkurs eller utmätning ger förmånsrätten rätt till betalning före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar, och i praktiken innebär förmånsrätten att försäkringstagarna tillgodoses först.

Investerarskydd

Tillstånd och ansvarsförsäkring

Investerum AB är ett av Finansinspektionen godkänt och registrerat värdepappersbolag. Investerum AB har följande tillstånd beviljade:

 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument

 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument

 • 2007-10-29 Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar

 • 2007-11-01 Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet

 • 2007-11-01 Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag

 • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument

 • 2008-02-04 a) Olycksfall & b) sjukdom (direkt)

 • 2008-02-04 Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)

  • Ia) Livförsäkring (direkt)

  • Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

  • IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)

  • IIb) Födelseförsäkring (direkt)

  • III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)

  • IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring

 

Se detaljerad information hos Finansinspektionen.

Ansvarsförsäkringar 

Investerum omfattas av en ansvarsförsäkring avseende ren förmögenhetsskada hos Markel International Insurance Company Ltd. Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, claims@riskpoint.eu, 08-545 453 53 och hemsida: www.riskpoint.eu. Du som kund får rikta krav på ersättning avseende investeringstjänster direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av Investerum. Sådant krav måste framställas utan dröjsmål.  

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med investeringstjänster. Den högsta ersättning som kan betalas ut per skada är 15 000 000 SEK och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 15 000 000 SEK.


Investerum och anställda försäkringsförmedlare omfattas även av en kompletterande försäkring avseende försäkringsdistribution hos QBE Insurance (Europe) Ltd via SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) Sveavägen 13, 111 57 Stockholm, e-post: infoqbesweden@se.qbe.com, tel. +46 8 587 514 00, hemsida: www.qbe.se
Du som kund som lidit ekonomisk skada får rikta krav på ersättning avseende försäkringsdistributionen direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av Investerum. Krav direkt mot QBE ska ställas utan dröjsmål.

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med försäkringsförmedling. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en och samma skada är 1 300 380 EUR: Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år uppgår till 2 600 750 EUR.

Tillstånd
bottom of page